Iskolakezdési támogatás

Lakossági tájékoztató!

Aszófő Község Önkormányzata 2022. évben is döntött az iskolakezdési támogatásról

A támogatás feltételei:

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:

 1. a) Általános Iskolában vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal  rendelkezik, oda 2022/2023 tanévre beiratkozott, és
 2. b) bejelentett lakóhellyel rendelkezik Aszófő Község Önkormányzat közigazgatási területén, és
 3. c) legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója  illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.

(2) A szociálisan rászorulók részére az iskolakezdési támogatás annak a személynek nyújtható, akinek családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg

 1. a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj (Jelenleg 28.500,-) mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750,-),
 2. b) gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250,-),

(3) A támogatás odaítélésénél előnyt élvez, aki:

 1. a) aktív korúak ellátására jogosult,
 2. b) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult,
 3. c) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,
 4. d) 3 vagy több gyermeket nevelő család.

A támogatás mértéke

 1. évben egyszeri iskolakezdési támogatás illeti meg.
 2. a) A támogatás mértéke a 2§ (2) a) pontjában meghatározottak esetén 25.000,- Ft/tanuló.
 3. b) A támogatás mértéke a 2§ (2) b) pontjában meghatározottak esetén 35.000,-Ft/tanuló.

A támogatás legfeljebb 2022. november 15. napjáig vehető igénybe, az utána benyújtott kérelem elutasításra kerül.

(Kérelem letölthető a honlapról, vagy kérhető személyesen az Önkormányzatnál)

Aszófő, 2022. szeptember 23.

Aszófő Önkormányzat