EFOP-1.5.2-16-2017-00001

A képeknek helyettesítő szöveget kellene megadni, ami a kép tartalmát mutatja be röviden. Ha nem írsz hozzá ilyet, jelöld be, hogy díszitésre használt kép.

EFOP 1.5.2-16-2017-00001. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben

Kedvezményezett Neve: Tihany Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma: EFOP 1.5.2-16-2017-00001

A szerződött támogatás összege: 249 598 557 azaz kétszáznegyvenkilencmillió ötszázkilencvennyolcezer ötszázötvenhét forint

A támogatás mértéke: 100 %-os vissza nem térítendő európai uniós támogatás

A Projekt megvalósításának ideje: 2018.01.01-2020.01.01.

A projekt tartalmának bővebb bemutatása

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatok, és a települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, valamint többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek, a civil szervezetek, a nonprofit szervezetek és a közfinanszírozott egészségügyi és szociális szolgáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani.

A konzorciumunk ennek az átfogó stratégiai célnak az elérése érdekében alakult meg, és ennek megfelelően bonyolítottuk le a tervezési időszakban a projektünk igényfelmérését, piaci elemzését, célcsoport meghatározását és a megvalósítandó (és elszámolható) tevékenységeket.

A konzorciumi tagok:

– Tihany Község Önkormányzata
– Csopak Község Önkormányzata
– Balatonakali Község Önkormányzata
– Aszófő Település Önkormányzata
– Balatonudvari Község Önkormányzata
– Örvényes Község Önkormányzata. 
– Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

– a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,
– a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, 
– a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,
– a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerő-piaci helyzetük erősítéséhez,
– az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, 
– ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, 
– az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához, 
– a kapott támogatáson felül jelentkező esetleges többletköltséget önerőből finanszírozzuk.

A projekt megvalósításának megyei térsége Veszprém megye. A projektelemek fizikai megvalósítása a konzorciumot alkotó településeken történnek meg.

A támogatással érintett megye fejlettsége az egy főre jutó bruttó hazai termék alapján (ezer Ft, 2015. évi KSH adatok alapján): 2 513 ezer Ft.

A projektet indukáló probléma:

A térségre jellemző hogy kiugróan nagy a területi különbség a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértéke esetében. A településeken észlelhető a gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányok, melyek együttesen korlátozzák az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatásai észlelhetők a településeken. A településeken az egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés akadályozott, rossz helyzetű. 

A problémákból kiindulva szükség van az alapvető humán közszolgáltatások kapacitásának és szolgáltatáspalettájának fejlesztésére, a szakemberek kompetencia-fejlesztésére, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztésére.

A projekt célrendszere:

A projektünk általános célja kapcsolódik az EFOP 1. prioritáshoz célkitűzéseihez, és a projektünk olyan tevékenységeket tartalmaz, amely a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) tervezett intézkedéseket, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósítását támogatja.

A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez, továbbá szoros kapcsolatban állnak a helyi esélyegyenlőségi programokban, mint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. helyi szintű dokumentumaiban foglaltakkal.

A projekt által megfogalmazott alapvető célok: 

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. 

A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása. 

A projekt részcéljai:

– A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása 
– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése 
– A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése 
– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 
– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Települési ösztöndíj tájékoztató letöltése

Települési ösztöndíj kérelem letöltése


Szent László Napi Vigasságok

KISEBBSÉGI KULTÚRA PLAKÁT
KISEBBSÉGI KULTÚRA PLAKÁT
SZENT LÁSZLÓ NAPI VIGASSÁGOK

MIKULÁS 2019


KÉPZŐMŰVÉSZETI FOGLALKOZÁS


KÉPZŐMŰVÉSZETI FOGLALKOZÁS


MOZGÁSKULTÚRA


EGÉSZSÉGNAP 2019


KISEBBSÉGI KULTÚRA


SZENT LÁSZLÓ NAPI VIGASSÁGOK 2018


ÖKOLÓGIAI KÖR 2018.11.21.


MOZGÁS KULTÚRA-TÁNC


FENNTARTHATÓSÁGI FÓRUM 2018.12.04