Tájékoztató ebösszeírásról

TÁJÉKOZTATÓ EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járvány védelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Ezért felhívjuk a figyelmüket, hogy 2020. október 30-ig ebösszeírás lesz.

Az ebösszeírással kapcsolatos adatlapot Aszófö Község Önkormányzata minden háztartásba eljuttatja, de azt csak annak kell kitölteni, aki ebet tart. Az adatlapot kitöltés után a fenti határidő lejártáig a Hivatalba kell visszajuttatni, vagy az aszofo@aszofo.hu email címre. Az adatlapokat ebenként kell kitölteni. Amennyiben egy háztartásban több ebet tartanak, pót adatlap a Hivatalban igényelhető ügyfélfogadási időben.


Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófő Kirendeltségénél.

Felhívom Tisztelt Ebtartók figyelmét továbbá arra, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint:
„Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Amennyiben az eb szabályszerű tartásáról nem gondoskodik, úgy az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 2 §. (1) bekezdése, valamint 4. számú mellékletének h) pontja alapján állatvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek összege: 90.000 Ft.

Aszófő, 2020. augusztus 31. napján

dr. Percze Tünde jegyző nevében és megbízásából:

Tabi Tímea
kirendeltség vezető

Csatolmány: